Raseinių autobusų parkas

PRIVATUMO POLITIKA

2018 m. birželio 8 d.

UAB „Raseinių autobusų parkas“ (pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais, transporto
priemonių nuoma, siuntų gabenimas, autotransporto remonto darbai, toliau – Bendrovė), vadovaudamasi
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šia Privatumo politika Jus, kaip įmonės klientą, informuoja apie
Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

I. Duomenų valdytojas ir tikslas.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

 1.  Siekiant teikti klientų aptarnavimo paslaugas;
 2.  Skolų administravimui;
 3.  Skundų ir prašymų nagrinėjimui;
 4.  Informavimo ir komunikacijos;
 5.  Administracinių nusižengimų keleiviniame transporte nagrinėjimui;
 6.  Užtikrinti viešąjį interesą, Jūsų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų bei nuosavybės teisės apsaugą,
  garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, išvengti veiklos sutrikdymų, pavojaus asmenų
  sveikatai ir saugumui.
 7. Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

II. Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, siekdama tinkamai
vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir teikti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei
paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos teisės aktais, tvarko klientų:

 1.  Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
 2.  Kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
 3.  Duomenis, gaunamus vykdant teisės aktų reikalavimus (tik asmenų, kuriems taikomos valstybės
  teikiamos lengvatos) – transporto lengvatą patvirtinančio dokumento duomenis;
 4.  teismo sprendimo datą, numerį, priteistos skolos dydį, duomenis apie vykdomus antstolio
  išieškojimo veiksmus;
 5.  asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo perimetrą, vaizdo duomenis.

III. Asmens duomenų šaltinis.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:

 1.  Tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);
 2.  Įstatymų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, apylinkės ir apygardos teismų
  (teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis), antstolio (apie vykdomus antstolio
  išieškojimo veiksmus).

IV. Asmens duomenų gavėjai.

UAB „Raseinių autobusų parkas“ teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja
daryti galiojantys teisės aktai. Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal
įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Bendrovė yra įpareigota pateikti asmens duomenis.
Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos
ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams,
esantiems Lietuvos Respublikoje. Teikiant asmens duomenis į trečiąją valstybę būtina gauti Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir
antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis Bendrovės
patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti
įsiskolinimą už suteiktas paslaugas. Bendrovė gali teikti klientų, kurie yra skolingi, duomenis skolų
išieškojimo įmonėms tik tuo atveju, jeigu ji klientui paštu ir/arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikė
rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą ir per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią
Bendrovė išsiuntė (pateikė) duomenų subjektui priminimą, skola liko nepadengta ir (arba) mokėjimo
terminas nebuvo atidėtas arba duomenų subjektas pagrįstai neginčijo skolos.

Bendrovė turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz. skolų administravimo) pasitelkti
duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

V. Asmens duomenų saugojimo terminas.

Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal Bendrovės Taisyklės, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalvimus. Jūsų asmens duomenys
tvarkomi paslaugų teikimo metu ir 5 metus po paslaugų teikimo. Suėjus duomenų saugojimo aktyvioje
duomenų bazėje terminui, asmens duomenys perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui
popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami Bendrovės įgalioto darbuotojo. Asmens
duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

VI. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine
forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el.paštą ir
interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų
kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Bendrovė įgyvendina ir užtikrina tinkamas
organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens nuo duomenis nuo atsitiktinio ar
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentų kopijos,
kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti
ir atpažinti jų turinio.

VII. Jūsų teisės

Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Dėl su Jūsų teisėmis susijusių prašymų galite kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu autobusai@raseiniai.lt. Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 dienų terminą. Taip pat, dėl Jūsų asmens
duomenų tvakrymo, aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo galite kreiptis tiesiogiai į Bendrovėje
paskirtą duomenų apsaugos pareigūną – Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai
PROTEGO“, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir tuo, kad Bendrovės veikla atitiktų Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, el.paštu duomenu.apsauga@prote go.lt arba tel.nr. +370 694 90 339. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Teisėmis naudojamasi nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių
įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad Bendrovė, teikdama savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Laikantis Reglamento nuostatų, įmonė turi galiojančius Nuostatus, kuriuose aptarti pagrindiniai
asmens duomenų apsaugos klausimai, tokie kaip duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimas,
teikimas, duomenų subjektų teisės. Daugiau apie tai, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis galite sužinoti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.raseiniuautobusuparkas.lt.