Autobusu bilietai
Siuntos autobusais

UAB ,,Raseinių autobusų parkas”
Vilniaus g. 3, LT-60187 Raseiniai

Adresas korespondencijai:
Vilniaus g. 87, LT-60170

Įm. k. 172247665
PVM m.k. LT722476610
A.s.
LT524010041400080374
Luminor bankas
Banko kodas 40100

Autobusų stoties informacija
Tel. (8 428) 51333

Autobusų nuoma
Mob. 8 614 99611

Naujienos

2019-01-23
SKELBIMAS  DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ Į UAB „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VALDYBĄ ATRANKOS

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Raseinių autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 172247665, buveinė – Vilniaus g. 3, Raseiniai,

 

1. Skelbiama kandidatų atranka į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius:

 

1.1.vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją, finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą;

1.2. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio teisės kompetenciją, vietą;

1.3. vienokandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio ūkio šakos žinių, kurioje bendrovė veikia, vietą.

 

Bendrovės svetainės adresas www.raseiniuautobusuparkas.lt, strateginis planas skelbiamas įmonės svetainėje http://www.raseiniuautobusuparkas.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai .

 

2. Atrankos būdas– pokalbis. Atranką vykdys Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta kandidatų į savivaldybės valdomų bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

3. Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius – iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos  - 2022 m. birželio 26 d.

4. Reikalavimai.Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas (toliau – kandidatai), turi atitikti bendruosius reikalavimus, bent vieną iš specialiųjų reikalavimų bei nepriklausomumo kriterijus (taikoma kandidatams į nepriklausomo valdybos nario vietą), nurodytus šiame skelbime:

 

4.1. Bendrieji reikalavimai:

4.1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.1.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4.1.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

4.2. Specialieji reikalavimai:

4.2.1. kandidatuojančiam į valdybos nario, turinčio kompetenciją, finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą asmuo turi turėti 3 metų juridinio asmens finansininko darbo patirtį arba darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse,  aukštąjį finansų arba audito srities išsilavinimą;

4.2.2. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio teisės kompetenciją,  vietąturėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą, suteikiantį teisininko kvalifikaciją, turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.2.3. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio ūkio šakos žinių, kurioje bendrovė veikia, vietą asmuo turi turėti darbo patirties keleivių pervežimo, transporto nuomos srityje arba turėti aukštąjį inžinerijos mokslų studijų srities, išsilavinimą, komandinio darbo gebėjimų.

 

4.3. Nepriklausomumo kriterijai:

4.3.1. kandidatas iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti Bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

4.3.2. kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš šios bendrovės;

4.3.3. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

4.3.4. kandidatas neturi turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

4.3.5. kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

4.3.6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų ilgiau kaip 8 metus (2 iš eilės įgaliojimų laikotarpius);

4.3.7. kandidatas neturi būti Raseinių rajono savivaldybei atstovaujančios institucijos (savivaldybės tarybos) narys, Raseinių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

4.3.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

5. Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

5.1. kandidato prašymą dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (1 priedas);

5.2. sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (2 priedas);

5.3. gyvenimo aprašymą (CV);

5.4. tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5.5. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5.6.kitus dokumentus ar jų kopijas, kurie patvirtintų kad kandidatas atitinka šio skelbimo 4.2 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

5.7. kitus, kandidato nuomone, svarbius dokumentus.

PASTABOS:

1. Kandidatai prašyme privalo nurodyti į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 1.1-1.3 papunkčiuose kandidatuoja.

2. Jei kandidatas pretenduoja dalyvauti atrankoje į kelias nepriklausomo valdybos nario vietas šioje Bendrovėje, jis turi pateikti atskirus prašymus kiekvienai nepriklausomo valdybos nario vietai.

 

6. Dokumentų pateikimo terminai, būdai ir kontaktiniai asmenys,atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

  

Kandidatai dokumentus Bendrovei pateikia per 20 dienų nuo šios atrankos paskelbimo Bendrovės (www.raseiniuautobusuparkas.lt) ir Raseinių rajono savivaldybės  (www.raseiniai.lt) interneto svetainėse.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiuo adresu: Vilniaus g. 87, Raseiniai, Administracijos kab., toliau nurodytais būdais:

1. asmeniškai (dokumentų kopijas, su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) – dokumentai priimami Administracijos kab.;

2. paštu – registruotu laišku (dokumentų kopijas, dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) adresuotu ,,Raseinių autobusų parkas“;

3. per kurjerių tarnybą – dokumentų kopijas (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju), Administracijos kab.;

4. elektroniniu paštu patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis – autobusai@raseiniai.lt (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju).

Kontaktinis asmuo – UAB ,,Raseinių autobusų parkas“ referentė-personalo specialistė Reda Gudžiūnienė, tel. 8 428 51098, el. p. rasap@raseiniai.lt

Dokumentai asmeniškai priimami: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-16.55 val., penktadienį 8.00-14.50 val.  

Dokumentai priimami iki 2019 m. vasario 12 d. imtinai.

 

7. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).