Autobusu bilietai
Siuntos autobusais

 

UAB ,,Raseinių autobusų parkas”
Vilniaus g. 3, LT-60187 Raseiniai

Adresas korespondencijai:
Vilniaus g. 87, LT-60170

Įm. k. 172247665
PVM m.k. LT722476610
A.s.
LT524010041400080374
Luminor bankas
Banko kodas 40100

Autobusų stoties informacija
Tel. (8 428) 51333

Autobusų nuoma
Mob. 8 614 99611

Naujienos

2019-08-06
SKELBIMAS  DĖL KANDIDATO ATRANKOS Į UAB „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO PAREIGAS

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATO ATRANKOS Į UAB „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO PAREIGAS

 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Raseinių autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 172247665, buveinė – Vilniaus g. 3, Raseiniai.

 

1. Skelbiama kandidato atranka į direktoriaus pareigas:

direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti UAB Raseinių autobusų parko veiklą, vadovauti bendrovės darbuotojams, įgyvendinant pagrindinius tikslus, uždavinius, užtikrinti efektyvų bendrovei patikėto turto valdymą, organizuoti ir vykdyti bendrovės įstatuose numatytą veiklą, realizuoti veiklos strategiją bei veiklos planą.

2. Atrankos būdas– pokalbis. Atranką vykdys UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybos sudaryta atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių atrankos aprašą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. A1 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų atrankos aprašo patvirtinimo“.

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,5 pareiginės algos bazinio dydžio.

4. Laikotarpis – kandidatas būtų skiriamas į įmonės vadovus renkamas viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai, laikantis veiklos skaidrumo, teisėtumo, lygiateisiškumo principų.

5. Reikalavimai. Kandidatas, pretenduojantys į vadovo pareigas (toliau – kandidatas), turi atitikti bendruosius reikalavimus:

5.1. bendrieji reikalavimai:

5.1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

5.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.1.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.1.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

5.1.5. kandidatas turi turėti vadovaujamo darbo patirties.

6. Kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. kandidato prašymą leisti dalyvauti konkurse;

6.2. kandidato užpildytą pretendento anketą (1 priedas);

6.3. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (2 priedas);

6.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

6.5. gyvenimo aprašymą (CV);

6.6. savo, kaip įmonės vadovo, veiklos planą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įmonei gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.).

7. Dokumentų pateikimo terminai, būdai ir kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Kandidatas dokumentus Bendrovei pateikia per 14 kalendorinių dienų nuo šios atrankos paskelbimo Bendrovės (www.raseiniuautobusuparkas.lt) ir Raseinių rajono savivaldybės  (www.raseiniai.lt) interneto svetainėse.

Kandidatas dokumentus Bendrovei gali pateikti šiuo adresu: Vilniaus g. 87, Raseiniai, Administracijos kab., toliau nurodytais būdais:

1. asmeniškai (dokumentų kopijas, su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) – dokumentai priimami Administracijos kab.;

2. paštu – registruotu laišku (dokumentų kopijas, dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) adresuotu ,,Raseinių autobusų parkas“;

3. per kurjerių tarnybą – dokumentų kopijas (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju), Administracijos kab.;

4. elektroniniu paštu patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis – rasap@raseiniai.lt (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju).

Kontaktinis asmuo – UAB ,,Raseinių autobusų parkas“ referentė-personalo specialistė Reda Gudžiūnienė, tel. 8 42851098,  mob. tel. 861479955, el. p. rasap@raseiniai.lt

Dokumentai asmeniškai priimami: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-16.55 val., penktadienį 8.00-14.50 val.

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. imtinai.

8. Kita informacija:

Valdybos pirmininkas motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).